ข้าฯ ครูอนนท์

head-me4 นายอนนท์  หาญโกรธา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ  ค.ม. โสตทัศนศึกษา

โรงเรียน
บ้านทองหลาง  ตำบลโนนเต็ง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 6

การศึกษา
พ.ศ. 2527  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หลุ่งประดู่  อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2533  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2537  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิชาเอก การประถมศึกษา (คุรุทายาท) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พ.ศ. 2545  จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ ค.ม. วิชาเอก โสตทัศนศึกษา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2537  บรรจุที่โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2548  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา อบรมและดูงานที่สำคัญ

พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสปช. ไปเป็นครูสอนภาษาไทย และวัฒนธรรรมไทย
ที่โรงเรียนวัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก และได้ไปทัศนศึกษาดูงานในรัฐต่างๆ อีกประมาณ 13 รัฐ

พ.ศ. 2550-2551
ได้รับคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสพฐ. ไปเป็นครูสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ที่ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2546   ตัวแทนเขตฯ อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาปาสคาล ที่ ร.ร.สยามคอมพิวเตอร์ กทม.
พ.ศ. 2548   ตัวแทนเขตฯ อบรมการใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน ที่ วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี และประเทศลาว
พ.ศ. 2551   ตัวแทนเขตฯ อบรมครูแกนนำโครงการ Intel Teach ที่ สพท.บุรีรัมย์ เขต 4  

                                ฯ ล ฯ

ความรู้ความสามารถพิเศษ
การเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน โดยเฉพาะแคน
– ด้านศิลปะ : วาดภาพ เขียนป้าย งานปั้น ฯลฯ

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 – การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Premier,Adobe Pagemaker,Wordpress,Free Blog and Solftware Blog, Dreamweaver, Authorware, Joomla CMS, Ulead, Pascal, และโปรแกรมประเภท Presentation – Multimedia อื่นๆ

เกียรติบัตรและผลงาน
พ.ศ. 2537 -2540
– รางวัลครูผู้สอนดนตรีดีเด่นระดับจังหวัด
– รางวัลครูผู้สอนดนตรีดีเด่นระดับอำเภอ 4 ปีซ้อน
– รางวัลครูผู้สอนดนตรีดีเด่น ระดับเขตปฏิบัติการที่ 4   2 ปีซ้อน
– รางวัลครูผู้ฝีกสอนยอดเยี่ยม ระดับเขตคุณภาพคง 4 (กิจกรรมดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน) ได้แก่ 1. ครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมการอ่านร้อยแก้ว  2. ครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมโปรแกรม Microsoft Word 3. ครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมการสืบค้นข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– พ.ศ. 2554  เว็บไซต์โรงเรียนบ้านทองหลาง  http://tl-school.com ได้รับรางวัลเว็บไซต์ขวัญใจมหาชน จากการประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2553-2554  (เป็นเว็บมาสเตอร์)

ผลงานด้านการเป็นวิทยากร
– พ.ศ. 2551   วิทยากรครูเครือข่าย Intel Teach
– การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ แก่ ผอ. และ ครู ในสังกัดสพท.นม. 6
– การใช้  ICT แก่บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
– การใช้โปรแกรม Macromedia Authoware แก่ครูใน สพท.นม.6
– การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แก่ครูในอำเภอบ้านเหลื่อม
– พ.ศ. 2552  วิทยากรอบรมครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ ณ ร.ร.เมืองคง
– พ.ศ. 2552  วิทยากรอบรมพนักงานธุรการ สพท.นม.6 ณ ร.ร.เมืองคง – ร.ร.ชุมชนคงวิทยา
– พ.ศ. 2553  วิทยากรอบรมด้าน ICT แก่ สพป.นครราชสีมา เขต 6,
                         คณะทำงานอบรม Social Media สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ.
……………….คณะกรรมการจัดทำเกณธ์และตัดสิน Web Media ของสนง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
……………….คณะทำงานของ Sahavicha.com  สำนักเทคโนฯ ของ 
สนง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– พ.ศ. 2554   คณะทำงานของ Sahavicha.com
……………….คณะทำงานอบรม Social Media สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ. 

                         ฯลฯ

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน (พ.ศ. 2551)

– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การอ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 งานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งประดิษฐ์วิทย์ฯ ช่วงชั้นที่ 2 งานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โปรแกรม Ms Word ช่วงชั้นที่ 2 งานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน
– นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสืบค้นข้อมูลจาก website ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2551
– นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคอีสาน การสืบค้นข้อมูลจาก website ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2551

ภาระงานในปัจจุบัน
– เป็นครูประจำชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6  สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานอดิเรก
– ถ่ายภาพ
– อ่านหนังสือ
– ดูหนัง (vcd)
– ปลูกผักสวนครัว
– เล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน
– ฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนใจ
– ท่องเน็ต ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
– หาหอยหาปูริมอ่างข้างโรงเรียนมาทำอาหารแบบสไตล์พื้นบ้าน ลูกทุ่ง คันทรี (บ่มีลูกกรุงเด้อ..)

คติธรรมประจำใจ
      – อยู่แบบเล็กๆ แต่ทำงานให้ยิ่งใหญ่
– อยากฉลาดก็หัดโง่ซะบ้าง
– จงให้ แล้วจะได้

ความใฝ่ฝันและปรารถนา
– อยากไปเที่ยวประเทศอียิปต์, จีน, และประเทศแถบยุโรป

ความใฝ่ฝันและปรารถนาสูงสุด
     – อยากเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่ปั้นมากับมือเป็นคนดีของสังคม มีอาชีพการงานที่ดี อย่างน้อยต้องดีกว่า “ครู”

สิ่งที่กำลังสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
–  การสร้างเว็บ ประเภท CMS
–  การสร้างเว็บบล็อก
–  การผลิตสื่อประเภท e-learning

สิ่งที่อยาก… ในปัจจุบัน
  –  อยากมีเวลาเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่าที่ตนมี ในเว็บบล็อก ให้เพื่อนครู หรือผู้ที่สนใจได้อ่าน
–  อยากเห็นวงการครู นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์

สิ่งที่อยาก…ที่สุดในปัจจุบัน
      – อยากให้มีการจัดสรร อัตราครูที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนมี 8 ห้อง แต่มีครู 2 คนครับ… ถึงใจสู้ แต่ร่างกายก็เหนื่อยนะ!

โฆษณา
 1. ทำเว็บสวยน่าสะออน! เขียนบรรยายเก่งนี่ ใช้คำพูดน่าสนใจ ชวนติดตาม น่าจะเพิ่มเป็นความสามารถอีกอย่างนะเพื่อน นักเขียนไง…ขอให้ความฝันของเพื่อนจงสำเร็จนะ เอาใจช่วย

 2. สวัสดีครับครูอนนท์ แวะเข้ามาเยี่ยมครับ ถ้าครูมีอะไรให้ช่วย หรือจะแนะนำอะไรก็เชิญได้เลยนะครับ อ่านประวัติแล้วเยอะมากเลยครับ ก็ชื่นชมนะครับ ผมเองก็อยากเป็นครูเหมือนกันนะครับ เพราะช่วงเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญของชีวิต บางครั้งผมยังจำคำสอนของครูสมัยเด็ก ๆ ได้ มีทั้งประทับใจครูและไม่ประทับใจ ส่วนที่ไม่ประทับใจ บางครั้งก็อยากสอนให้เด็ก ๆ เพื่อชดเชยในช่วงเด็กที่ผมเจอมาครับ… ขอบคุณมากครับ…

 3. สำหรับคุณ Zyberni@ ผมคงไม่มีอะไรแนะนำหรอกครับ แต่อยากทราบว่าเอาเวลาไหนมาเขียนบล็อกครับ ถึงได้มีเนื้อหาเยอะขนาดนั้น ทั้งๆที่ดูเวลาเริ่มเขียนบล็อกก็ยังไม่นานเท่าไร… สำหรับผมทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อเด็กๆ ครับ ถึงโรงเรียนจะเล็กแต่ก็อบอุ่นดี มีเพื่อนๆชักชวนไปอยู่โรงเีรียนใหญ่ หรือลองสอบอ.มหาลัย แต่ผมว่าร.ร.ใหญ่คนเก่งไปอยู่กันเยอะแล้ว ร.ร.ขนาดเล็กปกติไม่ค่อยมีคนอยากอยู่่นักหรอก เพราะว่างานหนักกว่ามาก แต่คงเพราะว่าผมเป็นศิลปินมากกว่าจะดิ้นรนหาตำแหน่งเหมือนคนอื่น ขออยู่แบบเล็กๆ ดีกว่า แต่ว่าจะทำงานให้ยิ่งใหญ่เหมือนคติผมนั่นแหละ คลิกลิ้งก็ ไปที่ร.ร.บ้านทองหลางสิครับ ผมใช้ wordpress ทำเว็บ บรรยากาศดีมากๆ ถ้ามีโอกาสผ่านมา ยินดีต้อนรับคุณ Zyberni@ ครับ ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ 🙂

 4. สวัสดีครับครูอนนท์ ที่อยากให้แนะนำเพราะว่าก่อนหน้านี้ ผมวิจารณ์การเมืองแรง เลยผู้คนหนีหมด แต่มีที่ Internapoli เค้าเข้ามาแล้วบอกว่ารูปสวยดี และขอแลกลิงค์ ก็แปลกใจเหมือนกันครับ คนไทยหนีหมด หลังจากนั้นผมก็ใช้ WordPress ซึ่งผมรู้สึกว่าดีมั๊ก ๆ เพราะมันเป็นมิตรกับ Search Engine ที่ครูอนนท์เลือกใช้ WordPress ถูกแล้วครับ เพราะหลังจากนั้น ผมก็ซื้อ Joomla มาอ่านอีกสามเล่ม ปรากฏว่า ใช้ยากกว่าเยอะและตัวมันเองก็อืดมากเพราะมีไฟล์เป็นพัน…ตอนแรกก่อนจะทำบล็อก ผมก็นึกอยู่ตั้งนานว่าจะนำเสนอด้วยเนื้อหาอะไร แต่เริ่มมีคนรู้จัผมก็จาก คลิปหลุดโฟร์ มด ซึ่งเป็นคลิปที่เค้าโพสต์ท่าน่ารัก ๆ หลายคนคิดว่าเป็นรูปวับ ๆ แวม ๆ และที่รู้จักผมมากขึ้นก็จาก เชิญชวนเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือ เพราะตอนนั้นผมรู้ว่าช่วงเดือนตุลาจะมีงาน แต่ไม่รู้วันไหน และผมก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่ไม่รู้เช่นกัน เลยเช็คกับพี่ชาย และโพสต์ขึ้นไปครับ คราวนี้ ก็มีคนเข้ามาเยอะมั๊ก ๆ เลยครับ เพราะคนเค้าอยากรู้กันมาก…และที่เนื้อหาเยอะก็เพราะผมจั่วหัวว่าเป็น Variety ดังนั้นผมจึงมีเนื้อหาที่กว้างครับ ผมอยากใส่อะไรลงไปก็ได้ ด้วยคุณสมบัติของ WordPress ที่มี Pingback จึงทำให้ คนรู้จักเยอะครับ ก็ขอบคุณเช่นกันครับ ถ้าครูว่างก็แวะเข้าไปทักทายกันบ้างนะครับ…

 5. ผมก็เริ่มด้วย Joomla! เหมือนกันซื้อหนังสือมาทำตาม 1 เล่ม สังเกตเนื้อหาตอนให้ back up เขียนนิดเดียวและไม่ชัดเจน ดูท่าจะกั๊กไว้ให้คนเข้าอบรมกะเขา ใช้ไปใช้มาพอจะอัพโหลด ก็พังไม่เป็นท่า สงสัยฝีมือไม่เข้าขั้นเลยหันหา wordpress และก็ถูกใจ ใช่เลย! 🙂

 6. >> สวัสดีมากครับ ผมเพิ่งเข้ามาอ่านข้อมูลของอาจารย์และโรงเรียน ยอมรับว่าอาจารย์อนนท์ สุดยอด.ด.ด จริง ๆครับ ( ชมอย่างจริงใจ ) ผมสนใจอ่างข้างโรงเรียนของอาจารย์มากครับ มีโอกาสคงได้แลกเปลี่ยนและขอความรู้บ้าง สวัสดีครับ

 7. ดีแล้วครับที่สนใจอ่างข้างโรงเรียน… แต่ถ้าสนใจอ่างข้างมหาวิทยาลัย แถวนี้ไม่มี และไม่นิยม ^^ อ่างที่นี่เขาให้ตกปลา จับปลาได้ตามสะดวก ปลาก็เยอะพอสมควร แต่ห้ามจับด้วยวิธีวิตถาร (แบบไหนหว่า..??) ว่างๆ ถือเบ็ดซักคัน แล้วมายืมเรือชาวบ้านแถวนี้ออกไปตกปลาได้ตามสบายเลย ปลาบึกก็มีนะครับ แต่เขาห้ามจับในเขต ..แต่แหมปลาก็ดันออกนอกเขตประจำเลยแหละ…^..^

 8. ทึ่งในความสามารถครับ เป็นตางึด 🙂
  ดูจากการเขียนของอาจารย์แล้ว เป็นกันเอง มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม รวยอารมณ์ขัน อุดมการณ์สูง ได้ครูแบบนี้เยอะๆ เด็กไทยคงไปโลด

  ผมเองก็เรียนจบด้านคอมพิวเตอร์ แต่…เรียนรู้แบบเป็ดๆ พอถูๆ ไถๆ ผ่านมาได้ (ไม่ได้ถ่อมตนนะครับ พูดจริงๆ เลย) ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเองทีหลัง ยังคิดอยู่เลยว่า ตูไม่น่าเลือกเรียนเลยตามแฟชั่นตอนนั้น เพราะคอมมันพัฒนาไปไม่หยุดยั้งเลยแฮะ ตามแต่ละที เงินในกระเป๋าตามเขาไปด้วยเฮ้อ ถูกซะเมื่อไหร่ละครับ

  ตอนนี้กำลัง (กำลังมาหลายเดือนแล้ว ขี้เกียจจริงๆเลยเรา) จะปรับเว็บโรงเรียนแบบธรรมดา (dream) เป็นเว็บสำเร็จรูปอื่นๆ อยู่ไม่รู้จะเลือก
  เจ้าไหนดี mambo joomla maxite และพึ่งรู้จากอาจารย์นี่แหละ wordpress ว่ามันจัดการ
  ง่ายกว่า joomla เดี๋ยวต้องลองมั่ง

  ทักทายซะยาว
  ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมเรียกอาจารย์ว่าพี่นนท์แล้วกันนะ

 9. ยินดีที่ได้รู้จักครูโอครับ ไม่ทราบว่าสอนอยู่ที่ไหน…? ฟังสำเนียงแล้วดูน่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้ข้าวเหนียวนะ ^^ … อันนี้ฟังมาอีกทีและก็เห็นด้วยตามนั้น เขาว่า Joomla เหมาะกับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ มีเวลาบริหารจัดการมากๆ ผมก็มานั่งนึกอยู่ว่าเอ ร.ร.เราเล็กกระติ๋วเดียว งานก็มาก คงไม่มีเวลาตกแต่งเว็บได้ขนาดนั้น …ประกอบกับการบริหารจัดการค่อนข้างยาก (สำหรับผม) เพราะมีโปรแกรมมีไฟล์เป็นพันๆ พอดีไปเดินห้าง เห็นหนังสือ wordpress ทีแรกก็ไม่สนใจ เพราะคิดว่า ปั๊ดโธ่อีแค่ word มันของเด็กประถม… แต่ในที่สุดดูไปดูมา มันมีคำว่า press ต่อท้าย ก็เลยอดหยิบขึ้นมาดู ดูไปดูมาคนขายมองหน้าก็เลยหยิบตังค์จ่าย… แล้วก็ตาโต …โอ มันต้องจังซี่! เขาบอกว่า wordpress เปรียบเสมือนงานศิลป์ของโลกคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ครูโอลองค้นหาด้วยคำว่า free wp themes หรือ free wordpress themes ในกูเกิลดูสิครับ แล้วจะเห็นว่าโปรแกรมนี้มีคนออกแบบหน้ากาก (theme) ไว้อย่างมากมาย เราแค่เลือกใช้ก็แค่นั้นเอง…. มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว สบม.ยห. แล้วกลับมาเยี่ยมใหม่เด้อ!

 10. สวัสดีคะคุณครู ยังจำศิษย์เก่าคนนี้ได้หรือเปล่า หนูเข้ามาดูเว็ปที่ครูเขียนไว้หลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้คุยด้วยสักที ครูเขียนได้ดีมาก ๆ ทึ่งในความสามารถของครูเลยคะ ครูเก่งมากถ้ามีโอกาสคงต้องให้ครูช่วยแนะนำการใช้คอมแล้วล่ะคะเพราะหนูไม่เก่งเลยเรื่องนี้ ตอนนี้หนูกำลังฝึกสอนอยู่ บุญวัฒนา เพิ่งได้เรียนรู้ชีวิตของการเป็นครู ครูเป็นคนหนึ่งที่หนูเห็นอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นในการสอน ครูคือครูต้นแบบของหนูคนนึง หนูไปเรียนที่ไหนก็ยังคงนึกถึงแต่โรงเรียนเก่าที่เคยเรียนกับครู คิดถึงบรรยากาศที่เคยเรียนอยู่ ด.ต.น. อยากบอกว่าคิดถึงครูนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้โทรหาครูเลย ฝากบอกน้องซีนด้วยว่าคิดถึง อยากดูภาพน้องซีนจะดูไดจากที่ไหนบ้างช่วยส่งให้หนูดูด้วยนะคะ

 11. หนูอยากให้ครูกลับมาพัฒนาที่ ด.ต.น.เหมือนเดิม เพราะถ้าครูกลับมาโรงเรียนจะพัฒนาอีกมาก ตอนนี้โรงเรียนต่างไปจากเดิมมาก อยากให้ครูดี ๆ มาสอนมาพัฒนาเหมือนเดิม หมู่บ้าน รวมทั้งลูกหลานบ้านหนองแขม ดอนตะหนินคงพัฒนาไปไกลหากได้คนดี ๆ มีความสามารถอย่างครูไปทำงาน
  รักและเคารพเสมอ
  ศิษย์เก่า ด.ต.น.

 12. ครูอนนท์สุดยอดจริงๆคะ เพิ่งเริ่มหาความรู้ในการเขียนblogไม่มีความรู้เลยกำลังพยายาม สอนอยู่มัธยมที่ชลบุรีค่ะอาศัยมีหน้าที่รายงานข้อมูลเลยมีความรู้คอมนิดหน่อยคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 13. สวัสดีครับครูอนนท์
  เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของท่านแล้ว ขอชื่นชมด้วยใจครับว่า นี่แหละคือเว็บไซต์ครูมืออาชีพ มีประโยชน์มากมาย น่าสนใจ และมีข้อมูลใหม่ๆ อัพเดทตลอดเวลา ตัวผมเองกลับไม่มีเวลาที่จะอัพเดทเว็บตัวเองมากนัก ขอบคุณนะครับที่เข้าไปเยี่ยมเว็บ
  ้้http://www.pchatee.com
  ผมก็พยายามจะอัพเดทถ้ามีเวลา และหาข้อมูลใหม่ๆ ลงเหมือนกัน
  ป.ล.หากท่านรู้จักครูลำใย ที่่โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ตอนนี้ครูลำใยก็ยังอยู่นะครับ แต่เปลี่ยนชื่อเป็นครูภัทรพรแล้ว แฟนครูลำใยเค้าก็อยู่ที่ อ.คง นะ ถ้าผมจำไม่ผิด
  แล้วอย่าลืมแวะไปเยี่ยมกันบ้างนะครับ (ในเว็บ)

 14. อาจารย์ครับ สุดยอดครับ นับถือ และจะนำแนวทางของอาจารย์มาเป็นแบบอย่างในการทำงานครับ เจออาจารย์ที่งาน สทร. นั่นแหละ เลยติดตามมาเยี่ยมชม ศรัทธาในงานที่อาจารย์ทำ และผลงานที่อาจารย์สร้างครับ ขอคำแนะนำในการทำงานด้วยนะครับ ผม cosmo014@hotmail.com เป็นครูที่โคราช เช่นกันครับ ขอบคุณครับ ผมได้รูปจากอาจารย์มาเป็นประโยชน์มากเลย บาย…..

 15. พี่อยากไปสอนโครงการฯของจุฬาจัง…แก่แล้วเขารับอะป่าว???

 16. ไม่เกิน 50 ปีครับ 🙂

 17. สุดยอดจริงๆเลย ค่ะ

 18. สวัสดีครับ
  ครูอนนท์
  ผมหลงเข้ามาครับ อ่านแล้วชื่นชมครุูอนนท์มาก เรียกได้ว่าไม่ธรรมดา

 19. เข้ามาเยี่ยมเยียน ด้วยความชื่นชม ผมชอบศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะของ usa

 20. ชื่นชมจริงๆค่ะ ถ้าประเทศไทยมีครูเหมือนท่าน วันนี้เด็กไทยคงไปไกลกว่านี้

 21. พี่อยู่ Houston Texas เคยไปเยี่ยมวัดพุทธาวาสที่นี่/เพิ่งมาอยู่เดือนกว่าๆกับสามี ตุลาต้องกลับไปแคนาดา/บังเอิญมาเจอเพราะหาข้อมูลฟลอริด้าเพิ่มเติมในการอัดเสียงเพื่อส่งออกอากาศที่ สถานีวิทยุ ขอนแก่น/ พี่เป็น นักจัดรายการวิทยุที่นั่น น้องๆไม่ยอมให้เกษียณรายการ เพราะสปอนเซอร์ยังอยู่ ก็เลยต้องทำงานต่อแม้ตัวไม่อยู่เมืองไทย

  ดีใจนะคะที่มีโอกาสรู้จักคนเก่งอย่างครู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: